Reeglid ja tingimused

Kuupäev: 19.08.2022 Versioon 2.1

 

1. Üldtingimused

2. Mängijakonto

3. Kliendi kohustused mängijana

4. Vastutustundlik mängimine

5. Erireeglid

6. Privaatsus

7. Kaebused

8. Ebaõnnestunud ja katkestatud mängud

9. Piiratud vastutus

10. Rahapesust teatamine

11. Rikkumised, karistused ja lõpetamine

12. Intellektuaalomand

13. Sätete kehtivus

14. Loovutamine

15. Leping ja vastuvõetavus

16. Vestlus

17. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

 


1. Üldtingimused

Nendes tingimustes on allolevatel mõistetel järgmine tähendus (kui kontekstist ei tulene teisiti):

Korraldaja on Eesti äriühing Triogames OÜ, registrikood 11079281, asukoht Tartu mnt 80e, 10112 Tallinn, Eesti. Äriühing kuulub Betssoni kontserni.
Mängud on kasiino, reaalajakasiino, spordiennustus, peavõiduga (jackpot) mängud ning muud mängud, mis aeg-ajalt Veebisaidil kättesaadavaks tehakse.
Mängijakonto on konto, mille te olete avanud Veebisaidil pärast tingimustega nõustumist.
Tingimused on need üldtingimused, konkreetset Mängu puudutavad reeglid ning muud sätted ja tingimused, mida Korraldaja kajastab Veebisaidil Mängude ja/või Veebisaidiga seoses või teeb muul moel teatavaks ning mida Korraldaja aeg-ajalt muudab.
Veebisait on aadressil http://www.jallacasino.ee asuv Veebisait, kaasa arvatud selle mobiilside versioon, ja kõik sellega seotud internetiaadressid ja jallacasino.ee alamdomeenid, mille kaudu Korraldaja tegutseb
Teie või kasutaja või klient tähistab teid ennast või muud isikut, kes pärast nende tingimuste läbilugemist avab Mängijakonto või kasutab Veebisaiti mingil moel.

1.1 Tingimused kehtivad Mängude ja Veebisaidi kasutamisele interneti-, mobiili- või mis tahes muu platvormi kaudu.

1.2 Veebisaiti ja Mänge pakub Korraldaja.

1.3 Tingimused on siduvaks lepinguks kliendi ja Korraldaja vahel.

1.4 Korraldaja on Eestis litsentseeritud ja allub Eesti Maksu- ja Tolliameti järelevalvele. See Veebisait tegutseb järgmiste Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud hasartmängulubade alusel: õnnemängude korraldamise tegevusluba nr HKT000012 ja kihlvedude (toto) korraldamise tegevusluba nr HKT000011, mõlemad välja antud 10. mail 2010; kaughasartmängude korraldamise luba nr HKL000318 välja antud 13. mail 2020 ja kihlvedude (toto) korraldamise luba nr HKL000060 välja antud 17. mail 2010.

1.5 Need tingimused jõustuvad kohe, kui klõpsate nupul „Tee sissemakse ja mängi” või „Jätka mängimist“, et luua oma Mängijakonto. Seda tehes kinnitate Korraldajale, et olete tingimused läbi lugenud ning nõustute nendega. Veebisaidi mis tahes osasse sisenedes väljendate nõusolekut nende tingimustega.

1.6 Enne nupul „Tee sissemakse ja mängi” või „Jätka mängimist“ klõpsamist peab klient tingimused hoolikalt täies ulatuses läbi lugema. Kui klient ei nõustu tingimuste mingi punktiga, ei tohiks ta Veebisaiti kasutada või selle kasutamist jätkata.

1.7 Klient peab tingimusi, sh nende võimalikke muudatusi täies ulatuses mõistma ning nendega nõustuma.

1.8 Korraldaja jätab endale õiguse üldtingimusi ning kliendi ja Korraldaja vahelise lepingu tingimusi igal ajal muuta teatades sellest ette või teatamata jättes. Tingimusi võib muuta muu hulgas näiteks selleks, et ära hoida pettusi, muuta kasutustingimused selgemaks või viia need kooskõlla seadusest tulenevate nõuetega, või seoses Mängude või boonuste muudatustega või juhul, kui võistluse korraldaja on muutnud spordiennustusega seotud matši/võistlusala reegleid. Kui selline muudatus piirab kliendi seniseid õigusi või kahjustab muul moel tema huve, teavitab Korraldaja klienti sellise muudatuse jõustumisest ette. Kui klient ei ole muudetud tingimustega nõus, peab ta Veebisaidi kasutamise lõpetama.

1.9 Muudatused jõustuvad kohe, kui need on Veebisaidil avaldatud. Klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et ta on tutvunud lepinguga ja iga osalemiseks valitud Mängu konkreetsete reeglitega ning et ta on mängimisel alati kõikide muudatustega kursis. Seda, kas tingimusi on muudetud, saab klient kontrollida Veebisaidil avaldatud kehtivate tingimuste versiooninumbri ja kuupäeva järgi.

1.10 Korraldaja pakutavates Mängudes osalemise, oma Mängijakonto haldamise ja privaatsuspõhimõtete reeglid ja selgitused ning muu oluline teave tehakse kliendile kättesaadavaks Veebisaidil eraldi linkide kaudu ning need moodustavad nende tingimuste lahutamatu osa.

1.11 Iga lepingus esinev viide mängudele tähendab viidet kasiinole, reaalajakasiinole, spordiennustusele ja muudele mängudele, mis tehakse Veebisaidil aeg-ajalt kättesaadavaks. Korraldaja jätab endale õiguse lisada Mänge Veebisaidile ja eemaldada neid oma äranägemise järgi.

1.12 Paremaks teavitamiseks ja selleks, et muuta mängijatele juurdepääs lihtsamaks, avaldatakse tingimused paljudes keeltes. Kliendi ja Korraldaja vahelisele lepingulisele suhtele kohaldub ainult eestikeelne versioon. Kui eesti- ja muukeelse versiooni vahel on erinevusi, siis kehtib eestikeelne versioon.

1.13 Kui klient avab või püüab mingil põhjusel avada rohkem kui ühe konto, on Korraldajal õigus omal äranägemisel neist mõni või kõik blokeerida või sulgeda. Kui Korraldaja otsustab jätta ühe konto avatuks, siis selleks on esimene kliendi poolt Korraldaja juures avatud konto, millele kantakse kõik kliendi allesolevad sissemaksed (kui neid on). Korraldajal on õigus kohaldada 10% suurust (alates 30 eurost) haldustasu kliendi iga avatud konto kohta ning teha muid mahaarvamisi kooskõlas meie tingimustega.

 


2. Mängijakonto

2.1 Mängijakonto registreerimine ja avamine

2.1.1 Selleks, et raha eest mängida, peab klient end esmalt Korraldaja juures isiklikult registreerima, avama Mängijakonto ja kandma raha oma Mängijakontole Veebisaidil kirjeldatud viisil.

2.1.2 Korraldajal on õigus määrata makseteenuse pakkuja, kes tegutseb ning võtab Korraldaja nimel raha vastu ja/või maksab seda välja.

2.1.3 Sellel Veebisaidil tohib kliendil olla korraga vaid üks Mängijakonto. Kui klient püüab avada rohkem kui ühe Mängijakonto, võidakse kõik tema avatavad kontod blokeerida või sulgeda. Ühe leibkonna kohta on lubatud vaid üks Mängijakonto. Kui kaks või rohkem kasutajat kuuluvad ühte leibkonda, tuleb Korraldajat sellesse leibkonda kuuluvatest kasutajatest teavitada.


2.1.4 Mängijakonto avamise taotlus tehakse, klõpsates nupul „Tee sissemakse ja mängi” või „Jätka mängimist“ ja autentides end teie valitud pangakonto kaudu ning järgides Veebisaidil toodud juhiseid. Sellel sammul võtame teie nõusoleku meie Tingimustega ja privaatsuseeskirjadega. Teie isikuandmeid kogume teie valitud panga kaudu automaatselt vastavalt asjakohastele nõuetele. Pärast konto avamist saate sisse logida, kasutades autentimise meetodina oma pangakontot.

Teie vanuse ja identiteedi kontrollimine toimub automaatselt teie panga kaudu. Me jätame endale õiguse meie äranägemisel nõuda täiendavat tõendit teie vanuse ja identiteedi kohta ning teha kontrolle, et kontrollida teie poolt esitatud teavet.
 

Korraldaja jätab endale õiguse keelduda Mängijakonto avamisest, samuti õiguse piirata panuseid või panuste vastuvõtmisest keelduda. Kui Mängijakonto suletakse või selle avamisest keeldutakse, täidab Korraldaja neid lepingulisi kohustusi, mis ta on endale selle hetkeni võtnud.

2.1.5 Käesolevaga kinnitate Korraldajale, et teie Mängijakontoga seotud isikuandmed on tõesed, täielikud ja õiged. Ühtlasi teavitame, et Korraldaja kontrollib (kas ise või kolmandate isikute abiga) kõiki mängijaid, kes teevad oma Mängijakontol tehinguid. Korraldaja võib nõuda, et klient esitaks dokumendi, nt passi või isikutunnistuse koopia, kodust aadressi kinnitava dokumendi jne, kui Korraldaja seda vastavalt asjakohastele nõuetele ja turvaprotseduuridele vajalikuks peab.

Meil on hasartmängude korraldajana vastavalt erinevatele seadustele ja eeskirjadele range kohustus tagada, et klient on see, kes ta väidab end olevat, ja et rahalised vahendid, mida ta mängimiseks kasutab, on tema rahalised vahendid ja neid teenitakse õiguspäraselt. Seetõttu võime teha kolmanda osapoole otsinguid kliendi nime alusel, võrrelda kliendi esitatud või muul viisil meie valduses olevaid isikuandmeid teiste andmebaasidega ning teha selliseid päringuid ja taotleda sellist teavet ja dokumente, nagu meil on kliendi konto ja sellel kontol kasutatavate rahaliste vahendite valideerimiseks vaja. Kui klient jätab esitamata mis tahes teabe, mida me oleme temalt küsinud, et saaksime täita sellistest seadustest ja määrustest meile tulenevaid kohustusi (või annate ebaõiget teavet), suletakse kliendi konto ja/või kliendist teavitatakse asjaomaseid reguleerivaid asutusi ja ametkondi.

2.1.6 Klient vastutab ainuisikuliselt oma sisselogimisandmete turvalisuse eest. Klient ei tohi oma sisselogimisandmeid kellelegi teisele avaldada. Korraldaja ei vastuta, kui kliendi Mängijakontot kuritarvitavad kolmandad isikud, kui klient on tahtlikult või juhuslikult, aktiivselt või passiivselt avaldanud oma sisselogimisandmed kolmandatele isikutele.

2.1.7 Klient ei tohi kanda oma Mängijakontol olevaid rahalisi vahendeid üle teistele mängijatele ega võtta oma Mängijakontole vastu rahalisi vahendeid teistelt mängijatelt, samuti ei tohi Mängijakontosid üle anda, müüa ega omandada.

2.1.8 Korraldaja jätab endale õiguse tühistada panus osaliselt või tervikuna juhul, kui Korraldaja arvates on ilmnenud kas või üks järgmistest asjaoludest:

1) konto omanik või temaga seotud isik võib otseselt või kaudselt mõjutada mingi sündmuse tulemust;
2) konto omanik või temaga seotud isik eirab Korraldaja kehtestatud reegleid otseselt või kaudselt;
3) sündmuse tulemust on otseselt või kaudselt mõjutanud kriminaalne tegevus;
4) sündmuse koefitsient on oluliselt muutunud sündmusega seotud avaliku teadaande tõttu;
5) on tehtud panuseid, mida ei oleks tavapäraselt vastu võetud, kuid mis võeti vastu ajal, kui Veebisaidi tööd mõjutasid tehnilised probleemid;
6) panused on pakutud, tehtud ning vastu võetud vea ehk eksimuse, trükivea, tehnilise vea, vääramatu jõu või muu asjaolu tõttu.

2.2 Sissemaksed Mängijakontole

2.2.1 Klient võib osaleda Mängudes üksnes juhul, kui tal on Mängijakontol selleks piisavalt rahalisi vahendeid.

2.2.2 Minimaalne sissemakse on viis (5) eurot. Klient saab sissemakse tegemiseks kasutada kõiki panku, mis Veebilehe kaudu sissemakseks kättesaadavad ning mis võivad aja jooksul muutuda.
2.2.3 Sõltuvalt valitud pangast võib pank Kliendilt võtta eraldi teenustasu elektrooniliste pangaülekannete ja muude makseviiside eest.

2.2.4 Võtame vastu eurodes tehtud makseid. Kui Korraldaja saab makse valuutas, mida klient pole valinud oma Mängijakonto valuutaks, konverteeritakse laekunud makse kliendi Mängijakonto valuutasse Korraldaja määratud kehtiva vahetuskursiga. Palume arvestada, et kõik konverteerimistasud maksab klient.

2.2.5 Kliendi Mängijakontole sissemakse sooritamisel või Mängijakontol muude tehingute teostamisel jätab Korraldaja endale õiguse kasutada lisatoiminguid ja ¬vahendeid kliendi isiku tuvastamiseks. Korraldaja võib teha lisatoimingud ning tuvastab kliendi isiku juhul, kui ühe või mitme sissemakse kumulatiivne summa on 2000 eurot või rohkem, kusjuures Korraldaja jätab endale õiguse teha selliseid kontrollitoiminguid ka väiksemate sissemaksesummade korral. Kõiki tehinguid kontrollitakse, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist.

2.2.6 Korraldaja ei anna oma teenuste kasutamiseks krediiti.

2.2.7 Kliendi Mängijakontol olev kontojääk ei teeni intressi ja klient ei tohi kohelda Korraldajat finantsasutusena.

2.2.8 Klient nõustub, et Mängijakontole sissemakstud summasid tohib kasutada üksnes Mängude mängimiseks. Korraldaja jätab endale õiguse kohaldada teenustasu juhul, kui klient taotleb Mängijakontolt väljamakse tegemist, omamata Mängijakonto käivet, mis oleks sissemakstud summaga võrdne või sellest suurem.

2.3 Võitude väljamaksed

2.3.1 Kui selgub kliendi mängitud Mängu tulemus või kui Korraldaja on vajaduse korral kinnitanud asjaomase sündmuse tulemuse ja määranud kindlaks tehtud panused, on kõik võidud kliendi Mängijakontol kättesaadavad.

2.3.2 Kui Korraldaja krediteerib tehnilise või inimliku vea tõttu või muul põhjusel kliendi Mängijakontot ekslikult võidusummaga, mis ei kuulu kliendile, jääb võidusumma Korraldaja omaks ning kantakse kliendi Mängijakontolt ära. Kui klient on Mängijakontolt talle mittekuuluva rahasumma välja võtnud enne, kui Korraldaja on vea avastanud, siis peetakse ekslikult välja makstud rahasummat kliendi võlaks Korraldajale, ilma et see piiraks muid seadusest tulenevaid abinõusid ja meetmeid. Klient on kohustatud ebaõigest krediteerimisest Korraldajat viivitamatult e-posti teel teavitama.

2.4 Väljamaksed kliendi Mängijakontolt

2.4.1 Klient võib välja võtta summa, mis ei ületa tema Mängijakontol “Panustamiseks saadaolevat” summat. Selleks esitab ta Veebisaidi kaudu Korraldajale kehtiva avalduse väljamakse teostamiseks.

2.4.2 Kliendi kaitsmiseks kehtib reegel, et kahekümne nelja tunni jooksul võib ta välja võtta kõige rohkem 50 000 eurot, välja arvatud juhul, kui eelneva kokkuleppe kohaselt on lubatud välja maksta suurem summa.

  

2.4.3 Väljamakseid Mängijakontolt tehakse, kasutades sama pangakontot, mille klient valis sissemakse tegemiseks. Sõltuvalt valitud pangast võib pank Kliendilt võtta eraldi teenustasu elektrooniliste pangaülekannete ja muude makseviiside eest.

2.4.3 Korraldaja võib kõikide väljamaksete puhul nõuda isikut tõendavaid dokumente ning kohaldada hoolsusmeetmeid tugevdatud korras selliste rahasummade väljavõtmisel, mida ei ole kasutatud panustamiseks.

2.4.5 Korraldaja võib teha lisakontrolli ning tuvastab kliendi isiku juhul, kui ühe või mitme väljamakse kumulatiivne summa on 2000 eurot või rohkem, kusjuures Korraldaja jätab endale õiguse selliseid kontrolle läbi viia ka väiksemate väljamaksesummade korral. Kõiki tehinguid kontrollitakse, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist.

2.5 Mängijakonto sulgemine

2.5.1 Klient võib igal ajal oma konto sulgeda ning Korraldaja tagastab kliendile tema Mängijakontolt kõik summad, kohaldades asjakohaseid väljamaksetasusid. Mängijakonto sulgemiseks peab klient kõigepealt tühistama kõik oma panused, mis on veel jõus. Seejärel peab klient ühendust võtma klienditoega ja väljendama selgelt soovi oma Mängijakonto sulgeda.

2.5.2 Tagasimaksmise viis on täielikult Korraldaja otsustada.

2.5.3 Korraldaja jätab endale täieliku õiguse sulgeda enda äranägemisel kliendi Mängijakonto ja maksta kliendile tagasi tema panustamiseks vaba summa, kohaldades asjakohaseid väljamaksetasusid.

2.5.4 Kui klient ei ole ühe aasta jooksul oma Mängijakontot kasutanud ega sinna sisse loginud, võib kliendi konto muutuda passiivseks. Sellekohaseid üksikasju käsitletakse allpool passiivsete kontode osas.

2.5.5 Korraldaja jätab endale õiguse kinni pidada ja kõrvaldada kõik kliendile antud boonused, kui neid ei ole alates nende andmise päevast kuue kuu jooksul kasutatud.

2.6 Passiivsed kontod

Passiivne konto on reaalse rahalise saldoga konto, mida ei ole 12-kuulise katkematu perioodi jooksul kasutatud ega sellele sisse logitud.

Kliendi konto passiivseks muutumise korral võtab Korraldaja kliendiga ühendust. Kui Korraldajal ei õnnestu kliendiga 12 kuu jooksul pärast viimast sisselogimist ühendust saada, arvestab ta kliendi kontolt iga kuu eest 5 eurot haldustasu ning teeb mõistlikke pingutusi kliendiga ühenduse saamiseks. Kui kliendi konto saldo jõuab nulli, siis haldustasu enam ei arvestata.

Kui Korraldaja on alustanud kliendi kontolt haldustasu võtmist ja klient hakkab oma kontol mängima, kannab Korraldaja võetud haldustasu kliendi kontole tagasi tingimusel, et kliendi Mängijakontolt vastava kuutasu võtmise hetkest on möödunud vähem kui kuus kuud.

Passiivsetelt, suletud, blokeeritud või välja jäetud kontodelt raha tagasinõudmiseks peab klient võtma ühendust klienditoega ning esitama asjakohase taotluse.

2.7 Boonused ja tasuta spinnid

2.7.1 Õigus boonustele ja tasuta spinnidele (nn tasuta keerutustele) on vaid ÜKS KORD inimese/konto, pere, leibkonna, aadressi, e-posti aadressi ja krediitkaardi numbri kohta ning IP-aadresside ja keskkondade kohta, kus arvutid on ühiskasutuses (ülikool, ühing, kool, avalik raamatukogu, töökoht jne). Korraldaja käsitleb mis tahes eelnimetatud asjaolu esinemist boonuste reeglite rikkumisena.
2.7.2 Mis tahes tõendusmaterjal või põhjendatud kahtlus selle kohta, et mis tahes mängule on tehtud boonuseid kasutades spetsiifiliselt kujundatud panused (nt kihlvedude tegemine proportsioonides erinevate tulemuste kohta, et tekitada "tegevus"), ei sobi ühegi panustamise nõudega ja selline tegevus on käsitletav pettusena ning ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud koostöö teiste mängijatega, näiteks üks inimene panustab mängija peale, teine panustab pankurile.
2.7.3 Korraldajal on õigus keelduda boonuste ja/või nendega seotud võitude väljamaksmisest või õigus boonuseid muuta (sealhulgas tühistada), juhul kui:
boonust käsitletakse pahatahtlikult (see hõlmab, kuid ei piirdu sellega, et mängija kasutab reklaamipakkumisi, ilma et oleks kunagi riskinud oma vahenditega);
boonusega seoses on tekkinud tehnilisi probleeme;
boonuskampaaniat ei saa mingil põhjusel plaanipäraselt läbi viia;
rikutud on boonustele kohalduvaid reegleid.
2.7.4 Korraldaja pakub heauskselt boonuskampaaniaid mängijatele, kes kasutavad meie teenuseid meelelahutuslikel eesmärkidel. Korraldaja jätab endale õiguse sulgeda kliendi konto ja külmutada asjaolude uurimise ajaks kogu olemasolev raha juhul, kui leitakse tõendeid reeglite rikkumise ja/või kuritarvitamise/pettuse kohta.

 


3. Kliendi kohustused mängijana

3.1 Kinnitused ja tagatised

Klient kinnitab ja tagab, et:

3.1.1 ta on spordiennustuste tegemisel vähemalt 18-aastane ning kasiino, reaalajakasiino ja peavõiduga mängude mängimisel vähemalt 21-aastane ning tal on kliendile kohalduva seaduse järgi lubatud osaleda Veebisaidil pakutavates Mängudes;

3.1.2 ta kasutab Veebisaiti ja oma Mängijakontot ainuisikuliselt ning üksnes Mängudes osalemiseks, mitte finants- ega muudeks toiminguteks; ta osaleb Mängudes rangelt isiklikult ning see ei ole tema kutsetegevus, vaid harrastus ja meelelahutus;

3.1.3 ta osaleb Mängudes iseenda, mitte kellegi teise nimel;

3.1.4 temale on väljastatud Eesti Vabariigis kehtiv isikukood ja tema elukoht ei ole Afganistan, Alžeeria, Araabia Ühendemiraadid, Aserbaidžan, Angola, Austraalia, Austria, Bahrein, Belgia, Bulgaaria, Hiina, Kuuba, Tšehhi Vabariik, Taani, Eritrea, Etioopia, Prantsusmaa, Georgia, Kreeka, Gröönimaa, Hong Kong, Indoneesia, Jordaania, Iraan, Iraak, Indoneesia, Itaalia, Kuveit, Liibüa, Leedu, Malaisia, Mauritaania, Mauritius, Maroko, Norfolki saar, Põhja-Korea, Omaan, Pakistan, Portugal, Katar, Ruanda, Rumeenia, Saudi Araabia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Somaalia, Lõuna-Sudaan, Hispaania, Sudaan, Süüria, Türgi, Tuneesia, Ukraina, Ungari, Araabia Ühendemiraadid, Jeemen, Ameerika Ühendriigid ja selle sõltkonnad, sõjaväebaasid, territooriumid ja valdused, muuhulgas Ameerika Samoa, Guam, Marshalli saared, Põhja-Mariana saared, Puerto Rico, Neitsisaared, Vatikani linn, Palau, Koera, India, Türgi, Singapur, Taiwan, Iisrael, Šveits ning Vietnam.

3.1.5 kõik andmed, mis ta Korraldajale selle lepingu kehtivusajal esitab, on tõesed, täielikud ja täpsed ning kui nendes andmetes toimub muudatusi, teavitab ta sellest Korraldajat viivitamatult;

3.1.6 ta vastutab ainuisikuliselt Korraldajalt saadavatelt võitudelt seadusest tulenevate maksude deklareerimise ja arvestuse eest;

3.1.7 tema Mängijakontole sissemakstavad rahalised vahendid on saadud seaduslikul teel ning need ei ole mingil juhul saadud ebaseadusliku tegevusega ega pärine ebaseaduslikust allikast;

3.1.8 ta mõistab, et Mängudes osalemisega võtab ta riski kaotada raha, mis ta on oma Mängijakontole sisse maksnud;

3.1.9 ta ei ole kaasatud pettusesse, kokkumängu, tulemuste fikseerimisse ega muusse ebaseaduslikku tegevusse, mis oleks seotud tema enda või kolmandate isikute osalemisega Mängudes, ega kasuta Mängudes osalemisel tarkvarameetodite või tehnika või riistvaraseadmete abi. Sellise käitumise korral jätab Korraldaja endale õiguse muuta kliendi Mängijakonto kehtetuks, see sulgeda või kuulutada kliendi osalemine Mängus kehtetuks;

3.1.10 klient tohib oma Mängijakontole sissemaksete tegemiseks ja kontolt raha väljavõtmiseks kasutada ainult selliseid finantsinstrumente, mis on kehtivad ja kuuluvad seaduse järgi kliendile;

3.1.11 Korraldajalt kliendile kasutamiseks antud arvutitarkvara kuulub Korraldajale või muule kolmandale isikule ning on kaitstud autoriõiguse ja muude intellektuaalomandit käsitlevate seadustega. Klient tohib tarkvara kasutada ainult oma isiklikul harrastuslikul otstarbel kooskõlas kõikide reeglite, kehtivate tingimuste ja kohaldatavate õigusnormidega;

3.1.12 Veebisaidil olevaid Mänge mängitakse samamoodi kui muul alusel mängitavaid mänge. Klient peab olema teiste mängijate ja Korraldaja esindajate suhtes viisakas ning vältima (ka jututubades) ebaviisakaid või sündsusetuid märkusi.

 


4. Vastutustundlik mängimine

4.1 Klient võib Veebisaidil vabalt määrata endale mängukeelu mis tahes mänguks. Mängudele juurdepääsu blokeerimiseks peab klient sisse logima ja minema siia.

4.2 Kui klient valib nimetatud viisil Veebisaidil mängukeelu, ei saa ta selle kehtimise ajal www.jallacasino.ee Mängijakontole sisse logida.

 

4.3 Kõik Veebisaidil mängukeelu seadmiseks esitatud taotlused kehtivad ainult www.jallacasino.ee puhul ning need ei puuduta teisi veebilehti, mida haldavad Korraldaja või muud kolmandatest isikutest hasartmängukorraldajad.

4.4 Klient võib kehtestada endale mängukeelu ka teiste Eesti Vabariigis litsentseeritud (nn maapealsete või internetipõhiste) hasartmängukorraldajate juures, esitades taotluse enda registreerimiseks hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirjas ehk HAMPI nimekirjas. HAMPI nimekirja kaudu mängukeelu seadmise kohta, samuti selle taotlemise kohta leiab rohkem teavet  siit.

Kui klient esitab meile taotluse HAMPI nimekirja kandmiseks, edastame selle kohe Eesti Maksu- ja Tolliametile.

4.5 Oma Mängijakonto loomisel või mis tahes ajal pärast registreerimist võib klient kehtestada ka Veebisaidil tehtavate sissemaksete ülempiiri. Selline piirang blokeerib sissemakse, kui määratud ajavahemikus on sissemaksete netosumma (sissemaksed miinus väljamaksed) ülempiir www.jallacasino.ee Veebisaidil ületatud.

4.6 Oma Mängijakonto loomisel või mis tahes ajal pärast registreerimist võib klient kehtestada ülempiiri ka summale, mida ta võib kindlaksmääratud ajavahemikul Veebisaidil panustamiseks kasutada. Piirang blokeerib kõik panused www.jallacasino.ee Veebisaidil, mille puhul see ülempiir on ületatud. Kõigi Mängude puhul arvestatakse panusesummaks tehtud panus. Ülempiiri võetakse arvesse nii boonuse kui ka pärisraha puhul.

4.7 Oma Mängijakonto loomisel või mis tahes ajal pärast registreerimist võib klient kehtestada ülempiiri ka summale, mille ta on valmis Veebisaidil kaotama. Kaotuste piirang blokeerib kõik panused www.jallacasino.ee Veebisaidil, mille tulemusena see ülempiir oleks ületatud.

4.8 Klient võib kehtestada endale ka ajapiirangu mänguseansi kohta. Piirang tähendab seda, et klienti teavitatakse ajapiirangu ületamisest ning klient peab valima, kas mängimist jätkata või logida Veebisaidilt välja.

4.9 Kui klient esitab kirjaliku või elektroonilise avalduse, milles palub kohaldada endale Veebisaidil mängukeeld või oma panustele või kaotustele ülempiiri või selliseid piiranguid karmistada, hakatakse seda jallacasino.ee Veebisaidil viivitamatult täitma. Kui klient avaldab soovi panuste või kaotuste ülempiiri Veebisaidil suurendada või see tühistada, hakkab uus ülempiir või piiranguta panustamine kehtima minimaalselt 48 tundi pärast seda, kui nimetatud avaldus on kätte saadud ja klient on oma soovi täiendavalt üle kinnitanud.


5. Erireeglid

5.1. Selles jaos kehtestatud sätted puudutavad konkreetsete Mängude reegleid, tingimusi ja lepingulisi sätteid, millele viib sellelt lehelt eraldi link. Need selle lehekülje lingilt leitavad reeglid on käesolevate tingimuste lahutamatu osa. Kui klient klõpsab nupul „Tee deposiit ja mängi” või „Jätka mängimist“, kinnitab ta nõusolekut nende erireeglitega.

5.2 Kasiino

5.2.1 Jalla Casino kasiinot haldab Korraldaja, tegelik kasiinomängude tarkvara pärineb aga erinevatelt mängutarkvara pakkujatelt. Teave mängutarkvara pakkuja kohta on esitatud Mängu juhendis. Korraldaja on volitatud selle mängutarkvara pakkuja kasiinomänge edendama ja turustama, pakkuma kliendile juurdepääsu nendele kasiinomängudele ja võimaldama talle rahaülekandeid kliendi Mängijakonto ja nende kasiinomängude vahel. Kasiinomängude tarkvara pakkujad vastutavad Korraldaja ees kasiinomängude aususe eest ja Mängude kaudu pakutavate teenuste eest.

5.2.2 Universal Monsters Sloti mängude (nt Frankenstein ja Scarface) mängimine nii pärisraha peale kui ka harjutamiseks on lubatud ainult allnimetatud jurisdiktsioonide territooriumidel Andorra, Austria, Armeenia, Valgevene, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Georgia, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Liechtenstein, Leedu, Luksemburg, Malta, Moldaavia, Monaco, Montenegro, Madalmaad, Norra, Peruu, Poola, Portugal, Rumeenia, Venemaa, San Marino, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Šveits, Ühendkuningriik.

Ükski kolmas isik ega muu Korraldaja partner ei tohi paluda, reklaamida, levitada, pakkuda, kasutada ega muul moel rakendada Universal Monsters Sloti mängu/mänge mängijatele ühelgi geograafilisel alal väljaspool lubatud (eespool määratletud) territooriumi.

5.2.3 Tutvu iga kasiinomängu reeglite ja kasiino boonustega siin.


5.3 Spordiennustus

5.3.1 Spordiennustust korraldab Korraldaja ning selle tarkvara on saadud erinevatelt tarkvaratarnijatelt. Tutvu spordiennustuse täielike reeglite ja eeskirjadega siin.

5.4 Reaalajakasiino (Live kasiino või Live Dealer ehk päris krupjeega mängud)

5.4.1 Reaalajakasiino mänge haldab Korraldaja erinevate mängutarkvara pakkujate platvormidel. Teave konkreetse Mängu mängutarkvara pakkuja kohta on esitatud Mängu juhendis. Korraldaja on volitatud pakutavaid päris krupjeega mänge edendama ja turustama, pakkuma kliendile juurdepääsu nendele mängudele ja võimaldama talle rahaülekandeid kliendi Mängijakonto ja vastavate mängude vahel. Mängude tarkvara pakkujad vastutavad Korraldaja ees vastavate mängude aususe eest ja nende kaudu pakutavate teenuste eest. Otseülekandeid edastatakse erinevatest riikidest.

5.4.2 Tutvu reaalajakasiino mängureeglitega siin.

5.5 Peavõiduga mängud

5.5.1 Mõnes Veebisaidil pakutavas kasiinomängus (peavõiduga mängud või täiendavad õnnemängud) on mängijatel võimalus võita lisaauhindu, sest nendes Mängudes lisatakse igal mängukorral osa panusest auhinnafondi (jackpot).

5.5.2 Peavõidud peab kinnitama Korraldaja ja vastava Mängu tarkvara pakkuja. Kõik sellekohased otsused, mille on teinud Korraldaja ja vastava Mängu tarkvara pakkuja, on lõplikud.

5.5.3 Kui katkeb ühendus kasiino ja peavõiduga mängu serveri vahel, ei ole Mäng enam kättesaadav. Panuseid ega nõudeid peavõiduga mängule niisugusel juhul vastu ei võeta.

5.5.4 Peavõit makstakse välja summas, mille kasiino server peavõidu võitmise ajal peavõidu väärtusena registreeris. Korraldaja annab endast parima tagamaks, et Mängus kuvatav peavõidu väärtus oleks sama, mis kasiino serveri oma.

5.5.5 Peavõidu arvesti ei pruugi olla kuvatud selles valuutas, millega klient mängib. Kui klient mängib kasiino Mänge muus valuutas ja ta võidab peavõidu, konverteeritakse võidusumma valuutasse, millega klient mängib, ja kliendi kontot krediteeritakse selle võrra.

5.5.6 Peavõitu ei saa võita, kui Mängu mängitakse oma lõbuks mängimise režiimis.

 


6. Privaatsus

6.1 Et osutada teile käesolevate Tingimuste kohaselt soovitud teenuseid, peame töötlema teie isikuandmeid. Et mõista, milliseid isikuandmeid me töötleme ja kuidas me neid kasutame, peaksite lugema meie privaatsuspõhimõtteid siit. Aktsepteerides meie Tingimusi ja kasutades meie teenuseid, nõustute sellega, et me töötleme teie isikuandmeid kooskõlas meie privaatsuspõhimõtetega. Lisateabe saamiseks pöörduge meie poole e-posti aadressil [email protected].


7. Kaebused

7.1 Kaebuse korral saab klient:

7.1.1 kasutada Veebisaidil otsevestluse funktsiooni;

7.1.2 saata e-kirja klienditoele aadressil [email protected];

7.2 Korraldaja annab endast parima, et esitatud probleem viivitamatult lahendada.

7.3 Tehingutega seotud küsimustes võib klient küsimuse üksikasjadega pöörduda Korraldaja poole aadressil [email protected] Vaatame üle kõik küsimusi tekitanud või vaidlustatud tehingud. Meie otsus on lõplik.

7.4 Kui klient ei ole mingil põhjusel oma kaebusega seoses Korraldaja tehtud otsusega rahul, võib ta esitada kaebuse Maksu- ja Tolliametile e-posti aadressil:
[email protected]

 


8. Ebaõnnestunud ja katkestatud mängud

8.1 Korraldaja ei vastuta rikete, serverihäirete, ajalise mahajäämuse või muude Mängu mõjutavate tehniliste või poliitiliste häirete eest. Rahatagastusi võidakse teha vaid juhul, kui juhtkond peab seda vajalikuks.

8.2 Korraldaja ei võta endale mingit vastutust kahjude eest, mis arvatavalt või väidetavalt tulenevad otseselt või kaudselt Veebisaidist või selle sisust, sealhulgas operatsioonide ja ülekannete piirangutest, viivitustest või katkestustest, andmete kadumisest või riknemisest, side- või liiniriketest, saidi või selle sisu kuritarvitamisest mõne isiku poolt või vigasest või puudulikust sisust.

8.3 Kasiinosüsteemi talitlushäire korral tunnistatakse kõik panused kehtetuks.

8.4 Kui Mäng on alanud, kuid ebaõnnestub süsteemi rikke tõttu, maksab Korraldaja mängupanuste summa kliendile tagasi, krediteerides selle võrra kliendi Mängijakontot; kui kontot enam pole, tasutakse see kliendile ettenähtud viisil; kui kliendil on ebaõnnestunud Mängu ajal kogunenud krediit, krediteerib Korraldaja kliendi Mängijakontot krediidi rahalises väärtuses või tasub selle kliendile ettenähtud viisil, kui kontot enam pole.

8.5 Võtame kasutusele kõik vajalikud meetmed tagamaks, et juhul, kui kliendi osalemine mängus katkeb pärast panuste tegemist telekommunikatsioonisüsteemi rikke või kliendi arvuti süsteemirikke tõttu, mis takistab kliendil Mängu jätkata, võimaldab meie arvutisüsteem kliendil pärast süsteemi taastamist jätkata osalemist katkenud Mängus seisust, nagu see oli vahetult enne katkemist. Kui meie arvutisüsteem ei võimalda kliendil telekommunikatsioonisüsteemi või mängija arvuti süsteemirikke tõttu katkenud Mängu pärast süsteemi taastamist jätkata, siis me:

(a) tagame, et Mäng lõpetatakse, ja
(b) kanname panustatud summa kliendi kontole tagasi.

 


9. Piiratud vastutus

9.1 Klient siseneb Veebisaidile ja osaleb Mängudes omal vastutusel. Veebisaiti ja Mänge pakutakse ilma igasuguse otsese või kaudse garantiita

9.2 Ilma et see piiraks eelmise sätte üldisust, Korraldaja, selle juhtkond, töötajad ja teenusepakkujad:

9.2.1 ei garanteeri, et tarkvara või Veebisait on eesmärgikohased;

9.2.2 ei garanteeri, et tarkvaras ega Veebisaidil ei ole vigu;

9.2.3 ei garanteeri, et Veebisaidid ja/või mängud on kättesaadavad ilma katkestusteta;

9.2.4 ei vastuta kahjude või kulude eest, mis on otseselt või kaudselt, erandkorras või millegi tõttu, juhuslikult või muudel asjaoludel tekkinud seoses sellega, et klient kasutab Veebisaiti või osaleb Mängudes.

9.3 Klient nõustub vabastama Korraldaja, selle juhtkonna, töötajad, partnerid ja teenusepakkujad vastutusest ning tagama täies ulatuses kõikide kulude, kahjude ja nõuete (sõltumata nende tekkimise viisist) hüvitamise, mis võivad tekkida seoses sellega, et klient kasutab Veebisaiti või osaleb Mängudes.

 


10. Rahapesust teatamine

10.1 Korraldaja täidab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust ning selle alusel vastu võetud määrusi. Korraldaja teatab kõigist kahtlastest tehingutest Eesti asjakohastele pädevatele asutustele.

10.2 Kui klient saab teada kahtlasest tegevusest, mis on seotud Veebisaidi Mängudega, peab ta sellest viivitamatult Korraldajat teavitama.

10.3 Korraldaja võib kliendi Mängijakonto ajutiselt sulgeda, blokeerida või lõplikult sulgeda ning tema raha kinni pidada, kui see on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt vajalik.

 


11. Rikkumised, karistused ja lõpetamine

11.1 Kui klient rikub nende tingimuste mõnd sätet või kui Korraldajal on põhjendatud alus kahtlustada, et klient on neid rikkunud, jätab Korraldaja endale õiguse kliendile Mängijakontot mitte avada või see ajutiselt või lõplikult sulgeda või kliendi kontol olev raha (kaasa arvatud sissemakse) kinni pidada ning kasutada seda kliendi tekitatud kahjude katteks.

11.2 Kui Korraldaja kahtlustab, et klient osaleb Veebisaiti kasutades ebaseaduslikus tegevuses või pettuses või rikub lepingut, et kliendil on probleeme võlausaldajatega või et klient kahjustab Korraldaja tegevust muul viisil, võib Korraldaja omal äranägemisel kliendi konto blokeerida või ajutiselt sulgeda või kõik panused tühistada.

11.3 Klient mõistab, et lõpliku otsuse selle kohta, kas klient on rikkunud tingimusi sedavõrd, et Korraldaja saab sellest tulenevalt Veebisaidil osalemise ajutiselt või alaliselt keelata, teeb Korraldaja.


12. Intellektuaalomand

12.1 Korraldaja ja tema kontserni äriühingud on Jalla Casino kaubamärgi ja Jalla Casino logo ainuomanikud. Jalla Casino kaubamärgi ja Jalla Casino logo omavoliline kasutamine võib põhjustada süüdimõistmise.

12.2 www.Jalla Casino.ee on Korraldaja universaalne ressursilokaator (URL) ning nimetatud URLi ja selle teisendeid (kaasa arvatud m.Jalla Casino.ee) ei tohi muul Veebisaidil ega digitaalsel platvormil omavoliliselt ja ilma Korraldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta kasutada.

12.3 Sellel Veebisaidil kasutatava tehnoloogia, tarkvara ja ärisüsteemide omanikuks või õiguspäraseks litsentsi kasutajaks on Korraldaja.

12.4 Korraldaja Veebisaidi sisu ja ülesehitus on kaitstud autoriõiguse © ja andmebaasiõigusega Triogames OÜ nimel. Kõik õigused on kaitstud. Veebisaidi autoriõigus, mis hõlmab kogu teksti ja koodi, kõiki jooniseid, faile ja linke, kuulub Korraldajale ning saiti ei tohi tervikuna ega osaliselt paljundada, edastada ega salvestada ilma Korraldaja kirjaliku nõusolekuta. Seega asjaolu, et klient end Korraldaja süsteemi registreerib ja seda kasutab, ei anna talle mingeid õigusi Korraldaja süsteemis sisalduvale intellektuaalomandile.

12.5 Veebisaidile ja kõigile teistele selle lehekülgedele viivaid linke ei tohi lisada ühelegi teisele veebisaidile ilma Korraldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

12.6 Klient nõustub mitte kasutama automaatseid või manuaalseid seadmeid Korraldaja Veebisaitide või nende sisu jälgimiseks. Igasugune omavoliline kasutamine või paljundamine võib põhjustada süüdistusmenetluse.


13. Sätete kehtivus

13.1 Kui leitakse, et mõni nende tingimuste säte on ebaseaduslik või kohaldamatu, siis see säte eemaldatakse tingimustest ning kõik teised sätted jäävad jõusse, ilma et see eemaldamine neid mõjutaks.
 


14. Loovutamine

14.1 Korraldaja jätab endale õiguse leping loovutada või muul seaduslikul viisil üle anda (kuivõrd see on kooskõlas kohaldatava seadusega). Klient ei tohi lepingut loovutada ega muul viisil üle anda.
 


15. Leping ja vastuvõetavus

15.1 Tingimused kujutavad endast täielikku kliendi ja Korraldaja vahelist Veebisaidiga seotud lepingut ja juhul, kui tegu pole pettusega, asendab see kõiki varasemaid või samaaegseid elektroonilisi, suulisi või kirjalikke kliendi ja Korraldaja omavahelisi Veebisaidiga seotud teatisi ja ettepanekuid.

15.2 Selle lepingu ja mis tahes elektrooniliselt esitatud teate trükitud versioon sobib kasutamiseks selle lepingu alusel või selle lepinguga seoses peetavas haldus- või kohtumenetluses samas ulatuses ja samadel tingimustel kui muud äridokumendid, mis on algselt koostatud ja mida on säilitatud trükitud kujul.

 


16. Vestlus

16.1 Korraldaja võib Veebisaidiga seoses pakkuda kliendile kasutamiseks vestlusfunktsiooni, mida juhib ja kontrollib Korraldaja. Korraldaja jätab endale õiguse vestlust jälgida ja selle funktsiooni vahendusel tehtud avaldusi dokumenteerida. Klient peaks vestlust kasutama harrastuslikul ja sotsialiseerumise eesmärgil ning täitma järgmisi reegleid:

16.1.1 klient ei tohi teha ühemõtteliselt seksuaalseid ega rängalt solvavaid avaldusi, sealhulgas ei tohi väljendada fanatismi, rassismi või vihkamist ega vanduda;

16.1.2 klient ei tohi teha Korraldaja esindajate aadressil kuritahtlikke, laimavaid, ahistavaid ega solvavaid avaldusi;

16.1.3 klient ei tohi teha muude elektroonilisi teenusi pakkuvate ettevõtetega seotud või neid reklaamivaid või edendavaid avaldusi;

16.1.4 klient ei tohi teha Korraldaja, Veebisaidi ega muude Korraldajaga seotud internetisaitide kohta avaldusi, mis ei vasta tõele ja/või on pahatahtlikud ja/või kahjustavad Korraldajat;

16.1.5 klient ei tohi jututubade ega eraldi vestluste kaudu kokku mängida. Kõikidest kahtlastest vestlustest teavitatakse pädevaid asutusi.

16.2 Kui klient rikub vestlusfunktsiooniga seoses mõnd ülalnimetatud sätet, on Korraldajal õigus vastav funktsioon eemalda või kliendi Mängijakonto viivitamatult sulgeda. Sulgemise korral maksab Korraldaja kliendile tagasi kogu raha, mis võib olla kliendi Mängijakontole jäänud ning mis ületab summa, mida klient Korraldajale sel hetkel võlgneb (kui see nii on).

 


17. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Käesolevatele tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi ning vaidluste korral kohustuvad pooled alluma Harju Maakohtule.