Privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud 13.07.2020     

Austame Teie õigust privaatsusele. Oleme kehtestanud asjakohase töökorra ja turvameetmed, et kaitsta ja hallata Teie isikuandmeid vastavalt kohaldatavatele privaatsusmäärustele ja nõuetele.

Käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatakse Teie isikuandmete käsitlemist seoses meie iGaming’u teenustega („Teenused“). Seda kohaldatakse nii BML Group Limited’i kui sellega seotud Euroopas registreeritud ettevõtetele (mis peamiselt tegutsevad BML Group’i volitatud töötlejatena), mida nimetatakse käesolevas Poliitikas järgnevalt: „me(ie)“, „meid“ või „meie oma“. Käesolevat Poliitikat ei kohaldata teistele ettevõtetele väljaspool EL-i/EMP-d Betsson Group’i nime all tuntud suurema korporatsiooni raames.

 1. Kes me oleme:

Teie isikuandmete vastutav töötleja on BML Group Ltd – Malta ettevõte, mille juriidiline asukoht on 'Betsson Experience Centre', Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta.

Käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud põhimõtted kehtivad kõikidele juhtumitele, kus BML Group Ltd töötleb Teie isikuandmeid vastutava töötlejana käesolevas Poliitikas kirjeldatud eesmärkidel. BML Group Ltd kuulub Betsson Group’i, mis hõlmab siinkohal mainitud kaubamärke. Palume Teil pöörata tähelepanu sellele, et kuigi teatud jurisdiktsioonides on meil kohalike regulatiivsete nõuete tõttu kohalikud hasartmängulitsentsiga ettevõtted, on  BML Group alati kõikide eelnevalt loetletud EMP kaubamärkide vastutav töötleja kõikidel turgudel ja on niisiis Betssoni üksuseks, mis vastutab Teie isikuandmete kogumise, töötlemise, käsitlemise ja säilitamise eest.

 2. Millist teavet Teilt kogume, millistel eesmärkidel seda teeme ja mis on meie seaduslik alus?

Esmalt tuleb meil koguda ja töödelda teavet, mille edastasite meile registreerumise käigus või sissemakse tegemisel. See on vajalik Teie konto avamiseks/sätestamiseks ja selleks, et saaksite kasutada soovitud Teenuseid. Teavet kogutakse ja töödeldakse vastavalt Teie nõusolekule meie tingimustega (põhinedes meievahelisel lepingul). Esitatava teabe liik põhineb Teie poolt kasutatavate Teenuste konkreetsel funktsioonil, nii et Te ei saa kontot registreerida ilma järgneva teavet esitamiseta:

 • Kontaktandmed: Teie eesnimi, perekonnanimi, aadress, vanus, sünniaeg, sugu, e-posti aadress, telefoninumber ja suunakood.
 • Kaubamärkide puhul, kus saate sissemakseid teha või Eesti isikukoodi kasutades mängida meie saidil, annate meile volituse ligipääsuks Teie isikuandmetele elektroonilise identifitseerimissüsteemi kaudu, mida kogume ja kasutame Teie verifitseerimiseks ning Teie konto avamiseks/sätestamiseks. Sellise protsessi kaudu  lisatakse Teie profiilile automaatselt isikuandmed nagu eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg ja alaline aadress, kui Teid on edukalt verifitseeritud.

Lisaks eelmainitule, mis on vähimaks vajaminevaks teabeks, et avada Teie konto ja osutada Teile soovitud Teenuseid, vajame Teilt ka järgnevat:

 • Finantsalane teave: kogume Teie pangakonto/krediitkaardiandmeid (nt krediitkaardinumber ja arve aadress) veebimaksete teostamiseks vastavalt meievahelisele lepingule;
 • Meie kohustuste tõttu vastavalt kohaldatavale hasartmängualasele ja rahapesuvastasele seadusandlusele oleme kohustatud Teilt nõudma täiendavaid dokumente: sh Teie ID-kaart või muu asjakohane dokument, Teie foto, koopiad asjakohas(t)est krediitkaardist/kaartidest, dokumendid seoses Teie sissetulekuallika ja kommunaalteenuste arvetega ning muud dokumendid sõltuvalt asjassepuutuvast jurisdiktsioonist ja ka tehtud tehingutest. Pidage meeles, et meie rahapesuvastaste kohustuste täitmise eesmärkide nimel jagatakse Teie isikuandmeid mitmete kaubamärkide vahel, mida Betsson Group opereerib;
 • Peame ka jälgima enesevälistust kasutanud kliente, et täita juriidilisi kohustusi seoses vastutustundliku hasartmängude mängimisega. Enesevälistust kasutanud klientide verifitseerimise meetod sõltub konkreetsest jurisdiktsioonist.  Pange tähele, et asjakohastest hasartmänguseadustest tulenevate kohustuste täitmise eesmärgi nimel peame jagama ja kontrollima teavet enesevälistust kasutanud klientide ja hasartmänguprobleemidega klientide puhul nii Betsson Group’i ettevõtete kui kohalike ametivõimudega, et vajaduse korral rakendada võrkudeülest välistamist ja sarnaseid meetmeid.

Ülalmainitud punktid on vähimaks vajalikuks teabeks, mida kogume selleks, et Teid kliendina registreerida ja Teie konto sätestada. Pöörake tähelepanu sellele, et kui Te ei soovi kõnealust teavet meiega jagada, ei saa me Teile soovitud Teenust osutada.

Lisaks kogume ja töötleme andmeid, mida me toodame Teie tegevuse alusel ajal, mil kasutate meie Teenuseid. Neid andmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

o   Esiteks peame neid andmeid koguma, et Teile soovitud Teenuseid osutada;

o  Meie klienditugi töötab 24/7, et lahendada võimalikke tehnilisi jm küsimusi, mis tekivad meie Teenuseid kasutades. Teie abistamiseks tuleb klienditoel kasutada registreerimisel esitatud andmeid ja ka teavet Teie tegevuse kohta, et saaksite meie Teenuseid kasutada ilma igasuguste tõrgeteta vastavalt meie tingimustele. Pange tähele, et kõnesid meie klienditoega võidakse salvestada võimalike õigusvaidluste eesmärgil;

o   Me peame analüüsima kogu klienditegevust, hasartmängumustreid (sh tehtud panuseid) selleks, et osutada Teile soovitud Teenust vastavalt meievahelisele lepingule (Teenuse osutamiseks vajalikud andmed). Neid andmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

§  Me oleme kohustatud tarvitusele võtma meetmeid, et tuvastada ja uurida iga Teenustega seotud kahtlustatavat ebaseaduslikku tegevust või pettust – sh võimalik rahapesu, kuritegevusest saadud tulu kasutamine, terroristide rahastamine ja pettus. Peame seetõttu  analüüsima Teie tehinguid/panuseid/käitumisi ja looma riskiprofiili, et täita kohustusi, mis tulenevad asjassepuutuvatest rahapesu tõkestamise ja hasartmängulitsentsi määrustest. See hõlmab isikusamasuse tuvastamist ja ka muid meetmeid sõltuvalt jurisdiktsioonist ning juhtumi asjaoludest (kahtlaste/riskantsete tegevuste korral peame kohaldama täiendavaid verifitseerimismeetodeid);

§  Me peame analüüsima Teie tegevust ja hasartmängumustreid, et ennetada, tuvastada ja hallata vastutustundliku mängimise küsimusi ja veendumaks, et Te kasutate meie Teenuseid vastutustundlikult ning kooskõlas asjakohaste hasartmängumäärustega. Vastavalt vastutustundliku mängimise põhimõttele viime läbi mängijate riskihinnanguid ja analüüsime käitumist, tehinguid, kasutust ning muid andmeid nagu nt suhtlust;

§  Oma ettevõtte kaitsmiseks ja meie tingimustel põhineva õigluse tagamiseks ning pettuse ennetamiseks ja tuvastamiseks tuleb meil kontrollida vastavust meie tingimustele ja sisepoliitikale – nt keelata, peatada või piirata ükskõik millist panust, kihlvedu või kontot, et juhtida riske, šansse jms. Selleks peame töötlema andmeid Teie tegevuse ja panustamise ajaloo kohta;

§  Mõningatel juhtudel võime kasutada automatiseeritud või osaliselt otsuseid ise tegevaid protsesse, mis aitavad meil teatud tegevusi täide viia. Näiteks ei lase meie süsteemid Teil automaatselt teha sissemakseid, mis on suuremad Teile seatud limiitidest; või Te ei saa registreeruda riikides, mis on sanktsioonide nimekirjas (või IP-aadressilt, mis on mustas nimekirjas pettuse tõttu) või kui olete riikliku taustaga isikute nimekirjas; või enesevälistanud kasutanud mängijad, kes ei saa ligipääsu meie Teenustele (nt mängudele). Pidage meeles, et kõiki otsuseid, millel on õiguslik või oluline mõju, ei langetada ilma inimliku sekkumiseta välja arvatud juhul, kui seadus seda lubab või see on vajalik Teiega lepingu sõlmimiseks;

§        Kõik eelmainitud töötlemistoimingud (mis sisaldavad panuse tegemise mustri/käitumise analüüsi ja muud kliendiga seonduvat teavet) toetuvad profileerimisele. Töövahendeid ja järgitavaid protseduure toetab põhjalik uurimistöö. Neid auditeeritakse ning viimistletakse regulaarselt õigluse, tõhususe ja erapooletuse tagamiseks. Pange tähele, et eelmainitud  eesmärkidel ei saa paljastada teavet kõnealuste profileerimistegevuste kohta, eriti profileerimistegevuste taga olevat loogika kohta (mis põhineb rahapesu tõkestamisel, kaughasartmängu seadusel ja riskantsete panuste riskianalüüsil), sest see võimaldaks klientidel mööduda nendest mehhanismidest, mille eesmärgiks on meie äritegevuse kaitsmine ja vastavus juriidilistele kohustustele.

o   Lisaks analüüsime Teie panustamismustreid ja tegevust, et uurida ja tuvastada igasugused võimalikud küsimused, mis on seotud aususe, kuritarvitamise ja muu äärmiselt sobimatu käitumisega spordis, nt  kokkumängud, mis põhineb meie õigustatud huvil ja/või juriidilisel kohustusel. Oleme kohustatud antud teavet avaldama juhul, kui meil on kahtlus selliste tegevuste olemasolus või kui asjakohane organ (sealhulgas spordiühendused ja ühingud) esitavad meile põhjendatud õiguslik nõue teabe jagamiseks vastavate tegevuste kohta;

o   Põhinedes meie õigustatud huvil küsitlusi ja turu-uuringuid läbi viia kliendikogemuse hindamiseks ja selleks, et tuvastada, kuidas saaksime Teenuseid ning tooteid täiustada, tooteomadusi prioriseerida ja tootedisaini täiustada või loovkampaaniaid hinnata asjakohase ja sobiva suhtluse tagamiseks. Selleks kasutame Teie registreerimisel esitatud andmeid ja ka küsitluste teel kogutud andmeid. Teil on alati võimalus töötlemisele vastuväiteid esitada. Pange tähele, et nii enamus meie küsitlustest kui ka meie turuanalüüs on anonüümne (st see ei sisalda isikuandmete töötlemist) ja jääb väljapoole käesoleva Poliitika kohaldamisala.

o   Kasutame Teie poolt eelnevalt kasutatud toodete andmeid, teavet Teie eelistuste ja Teenuste kasutuse kohta, põhinedes meie õigustatud huvil teha Teile soovitusi teiste toodete/reklaampakkumiste kohta, mis võiksid Teile meie arust huvi pakkuda (võite olla sihtreklaamide saajaks). Pange tähele, et sellise loogika alusel ja teatud kaubamärkide puhul võime kasutada erinevaid profileerimise liike asjakohase teabe ja reklaami pakkumiseks. Juhul, kui teatud profileerimise liigid võivad avaldada Teile õiguslikku või samaväärselt olulist mõju, palume Teie nõusolekut enne sellise tegevusega alustamist. Pidage meeles, et võite alati töötlemisele vastuväiteid esitada ja lõpetame profileerimise turunduslikel eesmärkidel küsimustes, kus seda muidu kasutame;

o   Kogume teavet seadmetest, mida kasutate meie toodete ja Teenustega seoses, kuna soovime olla kindlad, et osutame Teenuseid turvalisel viisil ning et lahendame iga tehnilise küsimuse. Teave sisaldab Teie IP-aadressi (number, mis identifitseerib konkreetse seadme internetis ja mida on vaja Teie seadme suhtluseks veebilehtedega), riistvara mudelit, operatsioonisüsteemi ja versiooni, tarkvara, keele-eelistust, seerianumbreid, mobiilsidevõrgu andmeid ja asukohaandmeid, kuid ei piirne ainult eelmainituga.

o   Samuti kogume serverilogisid, mis sisaldab teavet nt Teie logimiste kohta (esimene sisselogimine, viimane sisselogimine ja viimane ebaõnnestunud sisselogimine), sisselogimise kestust ja teavet rakenduste funktsioonide või lehekülgede kohta, mida vaatate, rakenduse kokkujooksmisi ja muidu süsteemitegevusi.

o   Kõiki Teie andmeid võidakse analüüsida ärilisest vaatevinklist ja teabealastel eesmärkidel, kusjuures kasutakse peamiselt anonüümseid andmeid, mis ei mõjuta Teie privaatsust ega isikuandmeid;

o   Kõiki Teie andmeid säilitatakse ja võidakse kasutada võimalike õigusnõuete korral selleks, et kaitsta meie ettevõtte äritegevust, mis põhineb õigustatud huvil.

Lisaks eelmainitule kasutatakse Teie kontaktandmeid või profiili ID-d selleks, et:

o   Edastada pakkumisi ja muid reklaammaterjale Teie registreeritud e-posti aadressile või muule otsekontaktile, põhinedes Teie nõusolekul saada otseturundussõnumeid. Pidage meeles, et võite igal ajal tasuta muuta otseturundussõnumite seadeid kas oma kontolt, saates meile e-kirja või vajutades tellimusest loobumise nupul, et mitte enam saada otseturundussõnumeid oma telefoninumbrile ega e-posti aadressile;

o   Saata veebilehel või rakendusesiseseid turundussõnumeid Teie profiilile, põhinedes meie õigustatud huvil teavitada Teid olulistest uuendustest/reklaammaterjalidest kõikide meie kaubamärkide kohta. Näete neid sõnumeid ainult siis, kui logite sisse oma profiilile (rakenduses). Staatiline mängusisene reklaam on küll meie Teenuste osaks (st tegemist ei ole otseturundusega, sest reklaamid ei põhine kasutaja karakteristikutel, vaid on ühed ja samad kõikidele kasutajatele), kuid dünaamiline mängusisene reklaam kohandatud justnimelt konkreetsele kasutajale. Seetõttu on Teil alati võimalik töötlemisele esitada vastuväiteid, saates meile e-kirja;

o   Saata Teile tõuketeateid, et hoida Teid kursis kõikide meie kaubamärkide oluliste uuenduste/reklaammaterjalidega, kui lehitsete kas meie veebilehte või muid saite –ainult Teie nõusoleku alusel, mille võite igal ajal tagasi võtta;

o   Edastada teenussõnumeid läbi erinevate suhtluskanalite seoses Teie konto ja Teenustega. See põhineb meie juriidilistel kohustustel, meie ja Teie vahelisel lepingul ja/või meie õigustatud huvil hoida Teid kursis ning ka Teie õigustatud huvil olla kursis oluliste uuendustega, mis mõjutavad seda, kuidas Te kasutate meie Teenuseid. Vastavate teavituste edastamiseks kasutame Teie kontaktandmeid (e-post, SMS või telefon kui võimalik) või saadame sõnumeid Teie profiilile. Pange tähele, et tegemist ei ole turundus-, vaid teenussõnumitega, millest peaksite meie kliendina teadlik olema. Pange tähele, et kuigi teenusealaseid sõnumeid saadetakse kas meie või Teie õigustatud huvi alusel, võite töötlemisele alati esitada vastuväiteid.

Viimaks võime kombineerida Teilt kogutavat teavet teabega, mida loome või saame muudest allikatest – nt avalikud andmebaasid, demograafilise teabe pakkujad ja muud kolmandad osapooled (nt andmevahendajad). Need sisaldavad järgnevat:

·         Kuritegude ja pettuse ennetamise või tuvastamise ning vastutustundliku mängimise töötlemiseesmärkidel nii nagu eespool kirjeldatud, põhinedes meie juriidilistel kohustustel ja õigustatud huvil. Täiendame Teilt saadud teavet teabega, mida saame kolmandatelt osapooltelt, sealhulgas (piiranguteta) teave, mida on Teie kohta või Teie poolt avaldatud internetis kolmandatest isikutest teenusepakkujatelt saadud teave – nt klientide identifitseerimise agentuurid, verifitseerimisteenuste/vahendite pakkujad jne;

·         Andmevahendajad, kellele olete oma andmeid edastanud, et neid jagada nende äripartnerite või muu ettevõttega, millel on luba Teie andmeid jagada. Kasutame andmevahendajaid/ettevõtteid, kui soovime täiendada oma klienditeavet andmetega, mida neil on Teie muude tegevuste kohta.  Samuti võime kasutada nii vahendajaid kui muid ettevõtteid (sotsiaalmeediaplatvorme jms) perspektiivse turunduse jaoks – segmenteerides  perspektiivseid audientse, mis võivad olla meie toodetest huvitatud ning suunates neile turundusstrateegiaid läbi saadavalolevate tehnoloogiate (andmetöötlussüsteemid, reaalajas reklaami ostmine jms). Pange tähele, et kui kasutame Teie andmeid kõnealustel eesmärkidel, teeme koostööd ainult partneritega, kes saavad meile kinnitada, et nad on Teilt andmeid kogunud kooskõlas GDPR-iga (põhinedes Teie nõusolekul). Lisaks veendume, et töötleme Teie isikuandmeid kooskõlas GDPR-i põhimõtetega ja me ei omanda teavet Teie käitumise kohta, mis paljastaks teatud kategooriasse kuuluvaid isikuandmeid.

Samuti kogume teatud teavet nii meie veebilehtede klientide kui külastajate kohta küpsiste abil. Vajame Teie nõusolekut kõikide küpsisetüüpide kohta, välja arvatud rangelt kohustuslike osas. Kogu teave meie poolt kasutatavate küpsiste kohta on leitav küpsiste poliitikas ja küpsistega nõustumise ribal.

3. Kellega võime Teie teavet jagada?

Teie isikuandmeid edastatakse või avaldatakse käesolevas poliitikas kirjeldatud eesmärkidel igale EMP ettevõttele Betsson Group’is nii ärilistel kui tegevuseesmärkidel, mis põhinevad meie kontsernisisestel andmetöötluslepingutel.

Peale selle jagame Teie andmeid meie äripartneritega (vastuvõtjatega), et osutada Teile soovitud Teenuseid. Üldjuhul on need partnerid meie volitatud töötlejad, kes tegutsevad ainult meiepoolsete juhiste alusel. Samas aga võivad nad teatud juhtudel tegutseda ühendatud/eraldiseisvate vastutavate töötlejatena (nt makseteenuse pakkujad sotsiaalmeediaplatvormidel). Jagame nendega Teie andmeid alati  kooskõlas GDPR-iga ning juhinduvalt asjassepuutuvatest lepingutest. Vastuvõtjate kategooriad, kellega andmeid jagame, on järgmised:

 • hasartmängude ja tarkvara pakkujad;

·       kolmandast isikust teenusepakkujad, kes pakuvad tehnilist tuge ja hooldavad Teie kontot meie veebilehel;

·      analüütiliste teenuste ja otsingumootorite pakkujad, mis aitavad meie veebilehte täiustada ja optimeerida;

·         suhtlusega seotud müüjad – nt meie turundusplatvormid või mobiilse suhtlusteenuse pakkujad häälkõne ja SMS-i teel;

·       meie nimel küsitlusi ja turu-uuringuid läbiviivad partnerid;

·       interaktiivsed meediaplatvormid (sotsiaalmeediaplatvormid jms);

·     organisatsioonid, mis võimaldavad meil lisada huvitavat ja asjakohast reklaami kolmandate poolte veebilehtedele ja platvormidele, mida Te külastate;

 • makseteenuste pakkujad ja makselihtsustusteenuse pakkujad;
 • pilveteenuse pakkujad;
 • analüütilised töövahendid;
 • pettusevastase, riski- ja järelevalveteenuse pakkujad (KYC (know your customer) ehk verifitseerimisteenuse pakkujad jm sarnane);
 • teabe verifitseerimisteenuse pakkujad Teie poolt meile esitatud teabe (meiega suhtlemise käigus või meiega lepingu sõlmimisel) valideerimise eesmärkidel;
 • professionaalsed nõustajad nagu juristid, audiitorid, konsultandid  ja kindlustusandjad, kes osutavad meile õiguslikke, konsultatiivseid ning kindlustusteenuseid;
 • muud partnerid, kes aitavad meil luua Teie jaoks paremat kogemust.

Teenuseid kasutades võite sattuda kolmandate poolte veebilehtede/rakenduste linkidele (nt identiteedi maskeerimisvahendid või sotsiaalmeediaplatvormid). Pange tähele, et käesolevat Privaatsuspoliitikat ei kohaldata sellistele kolmandate poolte veebilehtedele/rakendustele. Kui soovite täiendavat teavet selle kohta, kuidas kolmandate poolte veebilehed/rakendused Teie andmeid töötlevad, soovitame Teil hoolikalt nende privaatsuspoliitikad ja tingimused läbi lugeda enne kui hakkate nende teenuseid kasutama.

Pange tähele, et hetkel teostatakse kõikide meie kontserni kuuluvate ettevõtete majasisesed töötlustoimingud EMP-s. Kui rääkida vastuvõtjatest, siis on meil mõned partnerid, kes asuvad USA-s ja kes on Privacy Shield andmekaitseraamistiku nimekirjas, nii et nendele edastamine on kooskõlas GDPR-iga. Pidades silmas teatud teenusepakkujaid või partnereid, kes asuvad USA-s või väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP-d) kolmandas riigis, territooriumil või sektoris, mille kohta on Euroopa Komisjon leidnud, et seal puudub piisav andmekaitse tase  (vt siit nimekirja kolmandatest riikidest, mis pakuvad Euroopa Komisjoni andmetel piisavat andmekaitse taset), oleme kindlaks teinud, et andmeedastusele kohaldatakse asjakohaseid ettevaatusabinõusid nagu nt Standardsed lepingutingimused.

Pange tähele, et teenusepakkujate (vastuvõtjate) nimekiri võib erineda sõltuvalt kaubamärkist ja riigist, kus Te meie Teenuseid kasutate. Seega saame soovi korral esitada Teile nende vastuvõtjate kategooriad, kellega andmeid jagame ja ka spetsiifilist teavet andmeedastuse kohta kolmandatesse riikidesse.

Seaduses ettenähtud juhtudel võib Teie isikuandmeid avaldada vastavale valitsuseasutusele, reguleerivale või täidesaatvale organile erinevat liiki kuritegude ennetamise ja tuvastamise eesmärkidel või vastuseks igale kohtukutsele, määrusele või sarnasele nõudele. Teatud juhtudel võivad asjassepuutuvad seadused kohustada meid avaldama Teie isikuandmeid finantsasutustele nagu pangad ja maksejõuetust kontrollivad ettevõtted. Teie isikuandmeid võib samuti avaldada igale reguleerivale organile või spordiühendusele seoses spordi või mängu aususe või reeglite kehtestamisega ja/või kuritegevuse ennetamise ning tuvastamisega ja siis, kui on põhjust kahtlustada, et osalete eelmainitud reeglite või seaduse rikkumises, teate midagi eelmainitud reeglite või seaduse rikkumisest või ohustate muul viisil spordi või mängu ausust. Vastavad ühendused võivad sel juhul kasutada Teie isikuandmeid rikkumiste uurimiseks ja nendega tegelemiseks vastavalt oma töökorrale.

Võime jagada kõiki Teie isikuandmeid või osa neist Teenuse iga järgmise omaniku, kaasomaniku või operaatoriga ja nende nõustajatega seoses korporatiivse ühinemise, konsolideerimise, restruktureerimise ning märkimisväärse osa aktsiate ja/või varade müügiga või seoses pankrotimenetluse või muu korporatiivse reorganiseerimisega. Teisalt võime soovida omandada teisi ettevõtteid või nendega ühineda. Kui meie äritegevuses toimub muutuseid, teavitame Teid vastavalt kohaldatavale seadusele.

4. Kui kaua säilitame Teie andmeid?

Säilitame Teie andmeid ainult niikaua, kui see on vajalik käesolevas Poliitikas sätestatud eesmärkidel. Kui me Teie andmeid enam ei vaja, kustutame kõnealused isikuandmed turvalisel meetodil või muudame need anonüümseks.

„Vajalikkuse“ määramise kriteeriumid põhinevad andmete iseloomul, töötlemise eesmärgil, olemasoleval õiguslikul alusel (mis sisaldab nõusolekut, kuid ei piirne ainult sellega), ja sellel, kas on olemas kohaldatavaid seaduslikke kohustusi või aktuaalseid valdkonnaüleseid norme ning muudel asjassepuutuvatel asjaoludel.

Pärast Teie konto sulgemist säilitame Teie andmeid sel määral, mis on vajalik juriidiliste kohustustega vastavuses olemiseks – nt kohaldatavad maksu/tulualased õigusaktid, rahapesu tõkestamise ja hasartmängu seadused ning muud kohaldatavad regulatiivsed nõuded. Pange tähele, et kohaldatavate rahapesu tõkestamise ja hasartmängualaste määruste tõttu ning ka võimalike õigusnõuete eesmärgil peame säilitama Teie andmeid teatud säilitamisperioodi vältel, mis on eelmainitud õigusaktide alusel määratletud. Kuna säilitamistähtaeg sõltub jurisdiktsioonist, võtke ühendust meie andmekaitsemeeskonnaga, kui soovite täiendavat teavet andmete säilitamise kohta Teie jurisdiktsioonis:  [email protected].

5. Teie õigused:

Teil kui andmesubjektil on teatud õigused isikuandmete suhtes, mis meil Teie kohta on. Need sisaldavad järgmist:

·       Õigus saada kinnitust selle kohta, et töötleme Teie andmeid ja õigus nendega tutvuda või neist koopia saada. Pange tähele, et reeglina sõltuvalt kohaldatavate seadustega sätestatud välistustest jätame endale õiguse mitte avaldada:

o   teavet, mis võib tõenäoliselt kahjustada käimasolevat sisejuurdlust (näiteks seoses  pettuse, boonuse kuritarvitamisega jne) või juurdlust, mida viivad läbi asjassepuutuvad ametivõimud seoses muude õigusrikkumistega;

o        meie rahapesu tõkestamise, terroristide rahastamise ning vastutustundliku hasartmängu hindamist ja jälgimist vastavalt kohaldatavatele seadustele, sest avalikustamine võib tõenäoliselt kahjustada äritegevust, võimaldades klientidel mööda minna mehhanismidest, mis on spetsiaalselt üles seatud niisuguste tegevuste ennetamiseks ja tuvastamiseks;

o   teavet, mis puudutab käimasolevaid läbirääkimisi andmesubjektiga, kui avaldamine võib tõenäoliselt kahjustada igasuguseid läbirääkimisi vaidluste/probleemide lahendamiseks;

o   meie sisemisi protsesse puudutavat teavet, sh rangelt konfidentsiaalsed kliendihalduse ja riskijuhtimise meetodid, ning avalikustamine võiks häirida sisemist äritegevust;

o  teavet, mis sisaldab kolmandate poolte isikuandmeid, kuna avalikustamine võib ebasoodsalt mõjutada kõnealuste kolmandate poolte õiguseid ja vabadusi; ning

o  teavet, millele kohaldatakse advokaadi ja kliendi teabevahetuse konfidentsiaalsust.

·       Õigus nõuda ebaõigete või ebatäielike isikuandmete parandamist või täiendamist seaduses lubatud ulatuses;

·       Õigus kustutamisele, kui:

o   teie isikuandmed ei ole enam vajalikul eesmärkidel, milleks neid koguti;

o   töötlemise õiguslik alus on nõusolek ja Te võtate oma nõusoleku tagasi;

o  esitate õigustatud huvidel põhinedes töötlemisele vastuväiteid ja puudub ülekaalukas huvi töötlemise jätkamiseks;

o   andmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel ja esitate vastuväiteid sellise töötlemise suhtes;

o   andmete töötlemine on ebaseaduslik; või

o   isikuandmed tuleb kustutada vastavalt juriidilisele kohustusele.

Pange tähele, et õigus kustutamisele ei ole absoluutne ja võib olla piiratud – nt meie juriidiliste kohustuste tõttu (nagu rahapesu tõkestamise seadused) või õigusnõuete koostamise, täitmise või kaitsmise eesmärgil (st me ei saa seda õigust teostada seoses andmetega, mida peame säilitama vastavalt säilitamistähtaja pikkusele);

·       Õigus töötlemise piiramisele, kui:

o   olete pöördunud meie poole andmete parandamiseks ja tegeleme andmete õigsuse tõestamisega;

o   isikuandmeid on töödeldud õigusvastaselt ja nõuate piiramist kustutamise asemel;

o   Teie isikuandmeid ei ole enam Teenuste jaoks vaja, kuid palute meilt nende säilitamist õigusnõude koostamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks; või

o   olete esitanud meile vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise suhtes (põhinedes õigustatud huvil) ning hindame, kas meie õigustatud huvid kaaluvad Teie oma üles.

Pidage meeles, et Teie andmeid säilitatakse piirangu kehtimise ajal ja neid töödeldakse ainult siis, kui annate selleks oma nõusoleku; õigusnõuete koostamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks; teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks; ja olulise avaliku huvi põhjustel;

·   Andmete ülekandmise õigus, st õigus edastada Teie poolt esitatud isikuandmed  struktureeritud, üldiselt kasutataval ja masinloetaval kujul teisele vastutavale töötlejale, kui töötlemine põhineb nõusolekul või lepingul ja teostatakse automatiseeritud meetoditel;

·       Õigus esitada vastuväiteid, kui töötlemine põhineb õigustatud huvidel, ülesandeid täidetakse avaliku huvi tõttu ja/või kui Teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel, sh profileerimine eelmainitud eesmärkidel. Viimane on absoluutne õigus, samas kui esimene nõuab tasakaalustatud hinnangut Teie huvide, õiguste ja vabaduste kohta (vastandatuna meie õigustatud huvidele);

·       Õigus otsesele isiklikule kontaktile, väljendada oma arvamust ja vaidlustada otsus, kui see põhineb ainult automatiseeritud otsuse langetamiseks, sh profileerimine, mille tulemuseks on Teid puudutav õiguslik või muu sarnane oluline mõju.

Pange tähele, et vastame Teie päringutele mitte hiljem kui 30 päeva jooksul (seda tähtaega võib pikendada kooskõlas kohaldatava seadusega).

Teil on ka õigus esitada kaebus järelevalveasutusele liikmesriigis, kus on Teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht. Lisaks võite esitada kaebuse meie juhtivale järelevalveasutusele, milleks on teabe- ja andmekaitsevoliniku büroo Maltal.

6. Kuidas meiega ühendust võtta:

Teie isikuandmete eest vastutav töötleja kohaldatavate Euroopa Liidu andmekaitsealaste õigusaktide eesmärkidel on: BML Group Ltd, ATTN: Data Protection Officer, 'Betsson Experience Centre', Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. E-post: [email protected].

Oleme ametisse määranud andmekaitsespetsialisti. Kui Teil on küsimusi käesoleva Privaatsuspoliitika või meie andmete kogumise meetodite kohta, palume võtta ühendust ülalmainitud aadressil või e-posti aadressil ning märkida ära oma elukohajärgne riik ja küsimuse sisu.

7. Muudatused käesoleva Privaatsuspoliitika tingimustes

Viime käesolevasse Privaatsuspoliitikasse aeg-ajalt sisse muudatusi ja parandusi ning teavitame Teid, avaldades muudatused veebilehel ning saates Teile e-kirja või sõnumi muudatuste kohta. Kõik muudatused jõustuvad koheselt.